Stanovy


 

                                               STANOVY SPOLKU

        

                   „SPOLEČNOST PREVENTIVNÍ STOMATOLOGIE“

 

                                                               I.

                                                  Obecná ustanovení

1.1.      Spolek má název „Společnost preventivní stomatologie“ (dále také jen „Spolek“)

1.2.      Spolek nemá omezené území působnosti.    

1.3.      Sídlem společnosti je sídlo  České stomatologické komory,

            Slavojova 270/22,128 00 Praha 2.

            Webové stránky společnosti jsou www.zubari.cz

1.4.      „Společnost preventivní stomatologie“ je spolkem, právnickou osobou, jedná svým jménem a na vlastní účet. Nese majetkovou odpovědnost za své závazky.

1.5.      Spolek spolupracuje s Českou stomatologickou komorou a ostatními odbornými společnostmi.

 

                                                                       II.

                                                Poslání a činnost spolku

2.1.      Hlavním posláním spolku je propagace prvořadosti prevence v celém systému stomatologické péče.

2.2.      Cílem spolku je:

 1. a) dostat do povědomí odborné i laické veřejnosti, že zubní kaz a záněty dásní jsou zcela zbytečné, že vědecky bezpochybně prokázanou příčinou zubního kazu a zánětů dásní jsou vždy špatně             odstraněné bakteriální povlaky,
 2. b) pečovat o odborný rozvoj členů společnosti,
 3. c) organizovat výcvik a další vzdělávání členů s důrazem na nutnost individuální práce s pacienty ve smyslu „Nové školy orální hygieny“,
 4. d) podílet se na organizačním, obsahovém a lektorském zabezpečení osvětově – výchovné činnosti,
 5. e) spolupracovat s Českou stomatologickou komorou, Českou lékárnickou komorou, Ministerstvem zdravotnictví ČR a jinými relevantními orgány, organizacemi a institucemi,

2.3.      Spolek vyvíjí samostatnou odbornou a hospodářskou činnost.

 

                                                                      

                                                                III.

                                                 Organizační struktura

3.1.      Řídící a výkonné orgány spolku jsou:

–           valné shromáždění

–           výbor

–           revizní komise

3.2.      Valné shromáždění je vrcholným orgánem spolku. Valné shromáždění tvoří všichni členové spolku. Valné shromáždění svolává výbor spolku minimálně jednou ročně, a to písemně alespoň  15 dní přede dnem konání valného shromáždění.

3.3.      Valné shromáždění:

 1. a) volí předsedu, členy výboru, revizní komisi,vč.předsedy revizní komise
 2. b) stanovuje výši členských příspěvků a výši poplatků za recall,
 3. c) rozhoduje o zásadních otázkách existence spolku a jeho činnosti,
 4. d) posuzuje a schvaluje činnost výboru spolku, rozpočet , zprávy revizní komise o hospodaření.

3.4.      K platnému usnesení valného shromáždění je třeba, aby při hlasování bylo přítomna alespoň polovina členů spolku. Nesejde-li se polovina členů spolku, řídící valného shromáždění schůzi ukončí. O 30 minut později se bude konat nové valné shromáždění, které bude o usnesení/usneseních znovu hlasovat. K platnému hlasování a usnesení v takovém případě stačí prostá většina hlasů přítomných členů.

3.5.      Výbor je výkonným orgánem spolku. Výbor je volen valným shromážděním. Minimální počet členů výboru je čtyři, maximální počet je osm. Výbor má předsedu a členy. Všechny členy výboru volí valné shromáždění. 

3.6.      V ustanovující schůzi, případně na dalších schůzích, volí výbor ze svých členů místopředsedu, jednatele, hospodáře. Výbor svolává předseda výboru minimálně třikrát ročně.

3.7.      Výbor:

 1. a) svolává valné shromáždění,
 2. b) přijímá a vylučuje členy spolku a navrhuje čestné členství.
 3. c) výbor má možnost pověřit člena spolku k zastupování a jednání spolku navenek

3.8.      V čele spolku stojí předseda a zastupuje ji navenek.

3.9.      Předseda:

 1. a) svolává schůze výboru,
 2. b) podepisuje spolu s jednatelem závažné dokumenty a doklady spolku,
 3. c) podepisuje spolu s hospodářem rozpočet.

3.10.    Místopředseda spolku zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.

3.11.    Jednatel spolku vede agendu spolku a spolu s předsedou podepisuje závažné dokumenty a doklady spolku, týkající se jeho činnosti.

3.12.    Hospodář spolku spravuje jmění spolku, eviduje pohyb finančních prostředků spolku a připravuje roční vyúčtování. Společně s předsedou spolku podepisuje rozpočet a další důležité dokumenty a doklady týkající se financí. Za svoji činnost je odpovědný výboru spolku.

3.13.    Revizní komisi volí valné shromáždění. Revizní komise je tříčlenná. Práci revizní komise řídí její předseda.        

3.14.    Revizní komise:

 1. a) posuzuje hospodaření spolku, podává o něm zprávu výboru a valnému shromáždění,
 2. b) odsouhlasuje roční uzávěrku spolku před jeho předáním výboru a valnému shromáždění,
 3. c) členové revizní komise se mohou účastnit schůzí výboru s hlasem poradním.

 

                                                                       IV.

                                                       Členství ve spolku

4.1.      Členství ve spolku je řádné, mimořádné a čestné.

4.2.      Řádným členem spolku se se může stát zubní lékař, zdravotní sestra, zubní instrumentářka,  hygienistka, kteří absolvovali  teoretický a praktický kurz „Nové školní orální hygieny“- Týden čistých zubů a nejpozději do konce dalšího kalendářního roku požádá o členství ve Společnosti preventivní stomatologie . Účast na recallu je povinná 1x za kalendářní rok.

4.3       Čestným členem spolku může být zvolen význačný odborník nebo jiná osoba, která se angažuje v oblasti preventivní stomatologie

4.4       Členství ve spolku automaticky zaniká  neplněním povinností člena(5.3).Pouze ve vyjímečných situacích je roční absence tolerována.

 

                                                    Práva a povinnosti členů

5.1.      Řádný člen spolku má právo volit orgány spolku,vyjadřovat se k jeho činnosti a právo hlasovat na valném shromáždění

5.2.      Každý člen spolku má právo být volen do orgánů spolku

5.3.      Každý  řádný člen je povinen absolvovat minimálně jednou ročně recallový kurz.

5.4.      Každý řádný člen spolku je povinen dodržovat stanovy spolku a ve stanoveném termínu a ve schválené výši zaplatit roční členský příspěvek.

5.5.      Každý člen spolku má právo účastnit se  všech akcí pořádaných spolkem v souladu s těmito stanovami.

5.6..     Člen   spolku je povinen hájit a prosazovat zájmy spolku a přispívat dobré úrovni oboru svojí osobní činností ,aktivitami a iniciativu.

 

                                                                       VI.

                                                          Hospodaření spolku

6.1.      Spolek spravuje svůj majetek samostatně a hospodaří v souladu s obecně platnými předpisy pro hospodaření právních subjektů.       

6.2.      Zdrojem finančních prostředků spolku jsou:

 1. a) roční členský příspěvek,
 2. b) příjmy z hospodářské činnosti,
 3. c) dary a jiné finanční dotace.

6.3.      Finanční potřeby spolku smí být použity v souladu se stanovami spolku a platnými předpisy o hospodaření organizací. Rozpočet spolku musí být vyrovnaný nebo s přebytkem.

 

                                                                       VII.

                                                                Zánik spolku

7.1.      K zániku spolku může dojít jedině na valném shromáždění svolaném s tímto programem.

7.2.      Movitý a nemovitý majetek spolku bude před jeho likvidací prodán a získané finanční prostředky budou po vypořádání závazků spolku rozděleny rovným dílem mezi členy.

 

                                                                               

                                                                     VIII.                                                              

                                                          Závěrečná ustanovení

8.1.      Ustanovující valné shromáždění volí členy výboru a členy revizní komise na jeden rok , další funkční období budou  čtyřletá       

8.2.      Tyto stanovy byly schváleny na valném shromáždění dne30.11.2019. Tyto stanovy nabývají  účinnosti po zákonem stanovené registraci na Ministerstvu vnitra ČR.

 

30.11.2019

 

předseda spolku:        MUDr. Blanka Stojanovičová              ………………………………………………..                  

 

jednatel spolku:                                                                     …………………………………………………