Stanovy


Společnost preventivní stomatologie

STANOVY

I.
Obecná ustanovení

1. Zakládaná organizace má název Společnost preventivní stomatologie /dále jen společnost/.

2. Společnost působí na území České republiky. Sídlem společnosti je Praha.

3. Společnost je občanským sdružením, právnickou osobou, jedná svým jménem
a na vlastní účet a nese majetkovou odpovědnost za své závazky.

4. Společnost spolupracuje s Českou stomatologickou komorou a hlásí se ke
kolektivnímu členství České lékařské společnosti v Praze.

II.
Poslání a činnost společnosti

1. Posláním společnosti je propagovat prvořadost prevence v celém systému
stomatologické péče.

2. Cílem společnosti je:
a/ dostat se do povědomí odborné i laické veřejnosti, že zubní kaz a záněty dásní
jsou zcela zbytečné – vědecky bezpochybně prokázanou příčinou jsou vždy
špatně odstraněné bakteriální povlaky
b/ péče o odborný rozvoj členů společnosti
c/ organizace výcviku a dalšího vzdělávání s důrazem na nutnost individuální práce
s pacienty ve smyslu “ Nové školy orální hygieny“
d/ podílet se na organizačním, obsahovém a lektorském zabezpečení osvětově –
výchovné činnosti
e/ společnost přitom spolupracuje s Českou stomatologickou komorou a lékárnickou
komorou, Ministerstvem zdravotnictví ČR a jinými orgány
f/ společnost zajišťuje informovanost svých členů

III.
Organizační struktura

1. Společnost vyvíjí samostatnou odbornou a hospodářskou činnost.

2. Řídící a výkonné orgány společnosti jsou:

– valné shromáždění
– výbor
– revizní komise

3. Valné shromáždění je vrcholným orgánem společnosti. Tvoří ji všichni členové.
Svolává ho výbor minimálně jednou ročně a to písemně alespoň 14 dní předem.
Valné shromáždění:
a/ schvaluje a mění stanovy
b/ volí předsedu, členy výboru a revizní komisi
c/ stanovuje výši členských příspěvků
d/ rozhoduje o zásadních otázkách činnosti
e/ posuzuje a schvaluje činnost výboru, rozpočet a zprávu revizní komise o hospodaření

K valnému usnesení je třeba, aby byla přítomna alespoň polovina členů. Nesejde-li se
se tento počet, koná se o půl hodiny později nové shromáždění, které je usnášení schopné
bez ohledu na počet přítomných. K platnému usnesení stačí prostá většina hlasů.

4. Výbor je výkonným orgánem společnosti. Předsedu a další členy /v počtu čtyři až osm/
volí valné shromáždění. V ustavující schůzi volí ze svých členů místopředsedu,
jednatele a hospodáře. Výbor svolává předseda minimálně třikrát ročně.
Výbor: svolává plenární shromáždění
přijímá a vylučuje členy a navrhuje čestné členství

5. Předseda stojí v čele společnosti a zastupuje ji navenek.
a/ svolává schůze výboru
b/ podepisuje spolu s jednatelem závažné doklady
c/ podepisuje spolu s hospodářem rozpočet

Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.

Jednatel společnosti vede agendu a s předsedou podepisuje závažné doklady týkající se
činnosti společnosti.

Hospodář spravuje jmění společnosti, eviduje pohyb finančních prostředků a připravuje
roční vyúčtování. Společně s předsedou podepisuje rozpočet a další důležité doklady
týkající se financí. Za tuto činnost je zodpovědný výboru společnosti.

6. Revizní komisi volí valné shromáždění. Je tříčlenná, její práci řídí předseda revizní
komise.
a/ posuzuje hospodaření společnosti, podává o něm zprávu výboru a valnému
shromáždění
b/ odsouhlasuje roční uzávěrku
c/ její členové se mohou účastnit schůze výboru s hlasem poradním.

IV.
Členství ve společnosti

1. Členství ve společnosti je řádné, mimořádné a čestné.

2. Řádným členem společnosti se může stát zubní lékař, zdravotní sestra, zubní
instrumentářka i hygienistka, kteří absolvovali úvodní teoretický a praktický
kurz „Nové školní orální hygieny“.

3. Mimořádným členem se může stát i další zájemce o obor preventivní stomatologie
(např. lékař, lékárník, student stomatologie aj.).

4. Čestným členem společnosti může být zvolen význačný odborník nebo jiná osoba,
která se angažuje v oblasti preventivní stomatologie.

V.
Práva a povinnosti členů

1. Člen je povinen hájit a prosazovat zájmy společnosti a přispívat dobré úrovni oboru
svou osobní iniciativou.

2. Každý člen má právo se zúčastnit všech akcí pořádaných společností.

3. Člen je povinen dodržovat stanovy společnosti a ve stanoveném termínu a ve schválené výši zaplatit roční členský příspěvek. Členové, kteří nezaplatí členský příspěvek do určeného data budou výborem vyloučení na další schůzi výboru.
Čestní členové jsou od ročního příspěvku osvobozeni.

4. Být volen do orgánů společnosti má právo každý řádný člen.

5. Řádný člen má právo volit orgány společnosti a vyjadřovat se k její činnosti s právem hlasování na valném shromáždění.

6. Mimořádní a čestní členové společnosti se zúčastňují valných shromáždění s poradním
hlasem.

7. Řádný člen je povinen absolvovat jednou ročně reccalový kurz.

8. V ostatních právech a povinnostech se řádní, mimořádní a čestní členové společnosti nerozlišují.

VI.
Hospodaření společnosti

1. Společnost spravuje svůj majetek samostatně a hospodaří v souladu s obecně platnými předpisy pro hospodaření právních subjektů.

2. Zdrojem finančních prostředků jsou:
a/ registrační poplatek nových členů
b/ roční členský příspěvek
c/ příjmy z hospodářské činnosti
d/ dary a jiné finanční dotace

3. Finanční potřeby společnosti smí být použity v souladu se stanovami a platnými
předpisy o hospodaření organizací. Rozpočet společnosti musí být vyrovnaný nebo s přebytkem.

VII.
Zánik společností

1. K zániku společnosti může dojít jedině na valném shromáždění svolaném s tímto programem.

2. Movitý i nemovitý majetek společnosti bude před likvidaci společnosti prodán a získané finanční prostředky budou po vypořádání závazků společnosti rozděleny
rovným dílem mezi členy.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Ustavující valné shromáždění zvolí členy výboru na jeden rok, další funkční období
budou dvouletá.

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti po schválení na ustavujícím valném shromáždění České společnosti preventivní stomatologie a po registraci na MV ČR.