Zápis z valného shromáždění SPS – duben 2019


Zápis z jednání valného shromáždění spolku Společnost preventivní stomatologie

 

dne:                 5.4.2019, 18.00 hod.

místo:              hotel Skalský dvůr, Lísek 52, 593 01 Bystřice pod Pernštejnem

Předseda valné hromady:       MUDr. Blanka Stojanovičová

Zapisovatel:      MUDr. Vlasta Bobková

 

Přítomno 68 členů SPS

  1. Zahájení předsedkyní SPS MUDr. Blankou Stojanovičovou
  2. Zprávu o hospodaření SPS za rok 2018 přednesl MUDr. Milan Mareček. Detaily o hospodaření k nahlédnutí u hospodáře SPS. K 31.12.2018 nemá SPS žádné závazky ani pohledávky. Bylo upozorněno na nepřiměřené poplatky za vedení účtu u České spořitelny a.s. Členové byli požádáni o řádné bezhotovostní platby faktur za členské příspěvky a recally s uvedením správných variabilních symbolů plateb.
  3. Losování studentů v soutěži pro účast na letošním Týdnu čistých zubů. I letos si jednohlasně odsouhlasili účastníci valného shromáždění, že SPS bude sponzorovat deseti studentům účast na Týdnu čistých zubů v srpnu 2019 na Skalském dvoře. Následně bylo vylosováno 10 studentů a 3 náhradníci. Jména vylosovaných jsou zveřejněna v samostatném příspěvku na webových stránkách společnosti. Losování vedla MUDr. Kateřina Pražáková.
  4. Zpráva revizní komise. MUDr. Jiří Sedláček. Revizní komise v hospodaření SPS ani v dalších činnostech závady neshledala. Dr. Sedláček poděkoval přednášejícím a instruktorům, kteří svou práci dělají bez nároku na honorář a kritizoval výši poplatků České stomatologické komoře za registraci vzdělávacích akcí a přidělování kreditních bodů. Členská základna SPS se v roce 2018 opět rozrostla a to především z řad dentálních hygienistek.
  5. MUDr. Lucie Sedelmayer informovala o výuce preventivní stomatologie na LF UK v Praze. Ocenila zájem studentů o danou tématiku a stoprocentní účast studentů při výuce. Upozornila však na nynější absenci recallového systému ve výuce na univerzitě.
  6. Diskuse:                                                                                                                                                                                                    MUDr. Sedláček a MUDr. Kusý hovořili o seminářích fy. Curadent.                                                                                                        MUDr. Stojanovičová hovořila o komunikaci lékařů a hygienistek s pacienty. Dále konstatovala, že letošní vánoční recall v Tichonicích je již naplněn. Stále je však volná kapacita na letní recallové setkání v srpnu na Skalském dvoře. Upozornila i na možnost  zvyšování cen v pobytových zařízeních pro recally.  MUDr. Sedelmayer uvedla, že v případě zvýšení cen za ubytování a stravu bude nutno zvýšit platby za recally a budou účtovány i storno poplatky za neúčast na objednaných recallech. Obě pak vyslovily poděkování MUDr. Petře Šípkové za vyřizování veškeré agendy s přihlašováním nových členů, e-mailovou komunikaci s členy a registrací na recallová setkání. Dík patří i MUDr. Marečkovi za vedení účetnictví spolku a navádění plateb do informačního systému SPS.
  7. Valné shromáždění SPS schválilo jednohlasně usnesení z jednání.
  8. Návrh termínu příštího valného shromáždění spolku SPS na pátek 3.4.2020 v 18.00 hod. na Skalském dvoře.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *