Zápis z VS


Zápis z valného shromáždění Společnosti preventivní stomatologie konaného 4.dubna 2014 v hotelu Skalský Dvůr

1. Valné shromáždění SPS zahájila v 17.45 dr. Stojanovičová, prezidentka SPS.
Přítomno bylo 31 řádných členů SPS, což nebyl nadpoloviční počet členů SPS.
Valné shromáždění nebylo v tomto okamžiku usnášeníschopné.
Byla zahájena čekací doba dle stanov SPS.

2. V 18,16 byla po čekací době dle stanov SPS zahájeno řádné valné shromáždění SPS .Přítomno bylo dle prezenční listiny 46 řádných členů SPS.

3.Zpráva o hospodaření

Dr. Benáková přednesla zprávu o hospodaření společnosti.
Příjmy byly 946 000,-,
výdaje byly 956 115,-Kč.
Hospodářský výsledek byl -10115,-
Záporný výsledek byl způsoben předkupem dárků pro členy SPS na příští rok.
Na účtu společnosti se převádí na rok 2014 233 170,-Kč
Dr.Benáková uvedla detailní informace o finančních nákladech jednotlivých akcí.
Podrobnosti jsou uvedeny ve písemné zprávě o hospodaření.
Dále přednesla dr. Stojanovičová informaci o proběhlé akci = čištění zubů na výstavě Salima.

Usnesení: VS: schválilo zprávu o hospodaření

4. Losování studentské soutěže
V letošním roce se přihlásilo 75 studentů,:
Návrh dr. Benákové-podpořit10 studentů
47 členů pro, 1 se zdržel
Z přihlášených bylo vylosováno těchto deset studentů

1 Hudečková Radka
2. Navrátilová Jana
3. Andělová Jana
4. Hromčík Filip
5. Pivoňková Alena
6. Hanus Pavel
7. Češková Veronika
8. Hofman Jan
9. Voženílek Miroslav
10.Kališová Tereza

Náhradníci:

1.Velasquez Vaca Jana
2.Chalupová Miroslava
3.Jasenský Tomáš.

Usnesení VS: podpoříme těchto 10 vylosovaných studentů a tyto 3 náhradníky

5. Nové webové stránky:

Dr. Mareček představil nové webové stránky, které jsou v současné době již v provozu.
Proběhla diskuse o možnostech tohoto systému.

V 18.51 se dostavil další 3 členové SPS, počet přítomných byl 49.

Platba za recall se oddělila od platby členského příspěvku, členům přichází na mail el.faktura, která se zanese do účetnictví.
Poznámka dr.Benákové: toto rozdělení by mělo být zakotveno i ve stanovách, které se musí udělat nově.

6.Diskuse:
Dr.Perničková- není-li počet 3 náhradníků málo?

Dr.Bednář- nemají-li studenti platit TČZ dopředu a teprve potom jim to refundovat?
Proběhla velká diskuse.
Protinávrh dr. Sekvard ponechat podporu studentské soutěže podle stávajících pravidel.

V 19.30 se dostavil další člen SPS, celkový počet členů je 50.

Návrh dr. Bednář upravit pravidla od r.2015.
Dr.Jiří Sedlmayer.zrušit to.
Pro: 0 zdržel se:3 proti 47
Dr.Sekvard:Ponechat podporu podle stávajících pravidel a nevracet se k tomuto tématu.
Pro 27 proti 16 zdržel se 2 nepřítomno 5 členů

Statut členů, kteří byli na recallu před x lety?.
Návrh Dr:Sedelmayer Lucie, aby nové členství v SPS bylo podmíněno nejen absolvováním TČZ, ale i recallu hned v následujícím roce.

Pro: 48 zdržel se: 0 proti:0 nepřítomno 2

Návrh Dr:Sedelmayer Lucie . ocenění práce instruktorů TČZ tím, že budou platit pouze členský příspěvek, ne již platbu za recall v následujícím roce. Organizátoři recallů neplatí recall v daném roce, instruktoři na recallech dostanou věcný dar 500Kč za den práce na recallu.

Pro: 38 zdržel se 6: proti 0 nepřítomno ,6

Návrh dr. Stojanovičové ohodnotit práci dr. Šípkové a . Marečkových částkou 15 000,-Kč pro dr. Šípkovou a Marečkovy.

Pro: 44 zdržel se: 3 proti nepřítomno 2

Žádost dr. Sekvard o spozorování akce Zdravý zoubek 2014 10 000,-Kč

Pro: 47 zdržel se: 2 proti 0 nepřítomno 1

Návrh dr. Bednář zdali nebude třeba ohodnotit údržbu stránek?
Návrh dr. Sedlmayer Lucie: dr. Šípková a Marečkovi neplatí za recall.v daném roce.
Pro: 47 zdržel se: 3 proti 0

Dr.Benáková: návrh na počet let volebního období: 4 roky

Pro: 39 zdržel se: 0 proti 11

7. Návrh termínu Valné hromady SPS 2015 pátek 17.4.2015

Pro: 48 zdržel se: 2 proti 0

Usnesení Valné hromady:

Valné shromáždění SPS :
schválilo zprávu o hospodaření.
schválila 10 vylosovaných studentů a 3 náhradníky
schválilo,že novým členem SPS je ten, který absolvoval týden ČZ, zaplatil členské příspěvky a absolvoval recall nejpozději v následujícím roce po absolvování týdne ČZ.
schválila ohodnocení práce instruktorů TČZ, pořadatelů recallů a instruktorů na recallech
schválila ohodnocení práce dr. Šípkové a Marečkových
schválilapodporu akci Zdravý zoubek

Pro: 50 zdržel se: 0 proti 0

8. Valné shromáždění SPS ukončila prezidentka SPS dr. Blanka Stojanovičová v 20.17

.

.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *