Zápis z jednání valného shromáždění 2.1.2016


Zápis z jednání valného shromáždění spolku Společnost preventivní stomatologie

 

dne:                 2.1.2016, 16,00 hod.

místo:              hotel Skalský dvůr, Lísek 52, 593 01 Bystřice pod Pernštejnem

Předseda valné hromady:       MUDr. Blanka Stojanovičová

Zapisovatel:      MUDr. Milan Mareček

 

Předseda valného shromáždění přivítal přítomné.Konstatoval, že pozvánky na valné shromáždění byly členům rozeslány řádně a včas. Konstatoval, že je přítomna  více než polovina členů a valné shromáždění je usnášeníschopné.

 

1)         Předseda valného shromáždění přednesl program jednání valného shromáždění a to následovně:

–           změna stanov spolku, právní úprava spolku v souladu s platnou legislativou

–           diskuse

 

Na to bylo hlasováno o programu jednání valného shromáždění. Program valného shromáždění byl jednohlasně schválen a tedy přijat.

 

2)         Předseda valného shromáždění informoval členy, že je nutná změna stanov spolku z důvodu stanovení sídla spolku (na výpise z rejstříku je uvedena pouze Praha) a registraci spolku je tedy třeba upravit v souladu s platnou legislativou. Jiné změny stanov spolku nejsou navrhovány.

 

  1. a) Předseda valného shromáždění navrhl, aby nové sídlo spolku bylo na adrese Rezlerova 300, Praha 10-Petrovice, 109 00. Majiteli předmětné nemovitosti jsou paní Lucie Ovčinikova p. Milan Ovčinikov. Oba již vyslovili s umístěním spolku v jejich nemovitosti ústní souhlas, který spolek doplní za účelem řízení před Ministerstvem spravedlnosti písemným souhlasem.

 

  1. b) Předseda valného shromáždění navrhl, aby valné shromáždění pověřila k podání návrhu na změny, zastupování v řízení u Ministerstva spravedlnosti ČR, jednání s Ministerstvem spravedlnosti, podání případných úprav a další potřebné právní úkony ve věci Mgr.Silvii Georgievovou, adresa: Praha 9, Černý Most II, Generála Janouška 873/11, 198 00.

 

  1. c) Předseda valného shromáždění navrhl, aby jej valné shromáždění pověřila k podpisu plné moci pro Mgr. Silvii Georgievovou.

 

  1. d) Předseda valného shromáždění navrhl, že členové valného shromáždění obdrží upravené stanovy spolku Společnost preventivní stomatologie systémem ve finální verzi systémem per rollam a to z důvodu, kdyby bylo nutné provést nějaké úpravy z důvodu na straně Ministerstva spravedlnosti, aby nebylo nutné svolávat novou valnou hromadu za tímto účelem. Účastníci valného shromáždění uplatní případné připomínky ve lhůtě 5-ti kalendářních dnů k rukám předsedy valného shromáždění MUDr. Blanky Stojanovičové.

 

Předseda valného shromáždění navrhl, aby o jeho návrzích bylo hlasováno anblok.

 

Na to hlasováno. Valné shromáždění jednohlasně odsouhlasilo všechny návrhy předsedy valného shromáždění, uvedené pro účely zápisu z valného shromáždění pod písmeny  písmeny a), b), c), d).

 

3)         Diskuse

           a) Shromáždění se usneslo na změně závěrečných ustanovení stanov Vlll/1

           b) Valné shromáždění, které se uskuteční 15.4.2016  v 18.00hod. na Skalském dvoře zvolí členy výboru na další funkční období 4 roky. Další funkční období budou také čtyřletá.

 

Na to předseda valného shromáždění poděkoval členům valného shromáždění za účast a valné shromáždění ukončil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *